Renovasjon

Volda og Ørsta kommunar har tvungen kommunal renovasjon for fritidseigedomar. Etter § 3 b i renovasjonsforskrifta er fritidsbustad husvære utan fast busetnad, som ikkje vert brukt over 4 månader i året. Ein kan ikkje ha fast bustadadresse ved eigedomen. Fritidsbustad er ikkje omfatta av § 10 c og d i denne forskrift. Abonnentar til kategori 1–3 leverar sitt avfall til felles oppsamlingspunkt for fritidshusrenovasjon.

 

Vi har to ulike løysingar for hytte / fritidshus:

 1. Felles renovasjon
  Vi har felles konteinar på ulike områder i kommunane.
  Fritidshus vert delt inn i 3 ulike kategoriar jmf. Renovasjonsforskriftene

   

  Kategori 1: Hytter, fritidshus og bustadhus der det ikkje er fastbuande, og som har innlagt straum, vatn/avlaup og har veg som er køyrbar heile året eller båtbrygge.

     

  Kategori 2: Hytter, fritidshus og bustadhus der det ikkje er fastbuande, og som har enten straum, vatn/avlaup eller vegtilkomst. 

  Kategori 3: Hytter, fritidshus og bustadhus som er større enn 20 m​2 BRA, og som ikkje har straum, vatn/avlaup eller vegtilkomst.


  Det kan søkjast fritak for hytter, fritidshus og bustadhus som er mindre enn 20 m​2 BRA eller står til nedfall. 

   
 2. Behaldar til restavfall/papir,papp,kartong, emballasjeplast, matavfall og emballasje av glas/metall
  Behaldaren skal setjast fram ved vegkanten på hentedag.

For prisar på renovasjonsgebyr sjå her: Gebyrsatsar

Aktuelle hentedager for løysning 2 finn du her: Tømmekalender

For meir informasjon om kvifor renovasjon for fritidshus er innført, les her: Orientering vedkomande fritidshusrenovasjon
Sjå også informasjon frå Miljødirektoratet om avfallsgebyr fritidshus: Differensierte avfallsgebyr

Oversikt felles kontainerar for fritidshus i Ørsta og Volda

Ørsta

Kart fritidshus fellespunkt Ørsta 2022.jpg

 

1.Trandal: Ved krysset mot Ytre og Indre-Trandal
2.Festøy: Ved ferjekaia
3.Standaleidet: Ved parkering Alpehyttene
4.Follestaddalen: Ved Kolåsen
5.Vatne: Ved off. toalett - badeplassen
6.Bondalseidet: På den store parkeringsplassen til skisenteret ved vasskummen
7.Bondalen: Ved hyttefelt Eidet
8.Slettedal: Ved bom Rognestøyldalen
9.Leknes: Ved ferjekai
10.Øye: Ved brannstasjonen
11.Rjånes: Ved gamle ferjekai
12.Nipevegen (ved Nipehyttene)
13.Sørheim/Steinnes: I krysset Eiksundsambandet/Sørheim/Steinnes
14.På Miljøstasjonen i Hovdebygda i opningstidene
15. Melsgjerdet: Ved omlastingsstasjonen

 

Volda

Kart fritidshus Volda 2020.jpg

 

       15. Lauvstad: På kaia ved butikken
       16. Indre Dalsfjord: Ved Marine Harvest sitt bygg i Steinsvik mot sør
       17. Folkestad: Ved Folkestadtun, nedgravne løysingar
       18. Bjørkedal: Ved Statens Vegvesen garasje mot Stigedalen
       19. Austefjord: Aarset – ved teknisk anlegg tunell
       20. Austefjord: På Aurstad Camping
       21. Aldalen: Ved hytter - Hanebakken
       22. Kalvatn: I krysset Kvivsveg – veg mot Bjørke
       23. Hornindal: Miljøstasjonen Grodås (Ytrehornsvegen 49)
       24. Hornindal: Kjøsapollen
       25. Hornindal: Ved Horndøla bru (Muldsvorvegen 30)
       26. Hornindal: Engane parkeringsplass
       27. Hornindal: Harevadet ved skisenteret
 

 

Last ned brosjyre renovasjon fritidshus

Når det gjeld anna avfall som papp/papir, plast og drikkekartongar har ein høve til å levere dette fritt på Miljøstasjonen i Hovdebygda som vanleg. Miljøstasjonen tek også i mot anna avfall, som feks. metall, hageavfall, elektrisk avfall og farleg avfall.

Opningstider for miljøstasjonen finn du her.

Slam

Etter gjeldande slamforskrifter § 14 er det tvungen slamtøming for alle eigedomar som har slamavskiljar eller tett tank for slam. For fritidsbustader/hytter med slamavskiljar, er det krav til tøming ein gong kvart fjerde år. Kostnaden med tøminga vert då fordelt på dei 4 åra mellom tømingane. 

Tette oppsamlingstankar skal tømast i god tid før dei er fulle, og minst ein gong kvart år. Prisar på renovasjon- og slamavgifter finn du i gebyrlista. 

VØR håper på eit framleis godt samarbeid med hyttefolk og fritidshuseigarar, slik at alle får ta del i dei flotte naturopplevingane som kommunane våre har å by på!