Renovasjon

Volda og Ørsta kommunar har tvungen kommunal renovasjon for fritidseigedomar. Etter § 3 b i renovasjonsforskrifta er fritidsbustad husvære utan fast busetnad, som ikkje vert brukt over 4 månader i året. Ein kan ikkje ha fast bustadadresse ved eigedomen. Fritidsbustad er ikkje omfatta av § 10 c og d i denne forskrift. Abonnentar til kategori 1–3 leverar sitt avfall til felles oppsamlingspunkt for fritidshusrenovasjon. Les heile forskrifta her: Forskrifter - Volda og Ørsta Reinhaldsverk

 

Vi har to ulike løysingar for hytte / fritidshus:

1. Felles renovasjon

Vi har felles konteinar på ulike områder i kommunane.

Fritidsbustadane er i renovasjonsforskrifta kategorisert slik:

 • Kategori 1
  Hytter, fritidshus og bustadhus der det ikkje er fastbuande, og som oppfyller alle 3 kriteria:

  a. Innlagt straum
  b. vatn og avlaup
  c. veg som er køyrbar heile året eller båtbrygge

   
 • Kategori 2
  Hytter/bustadhus som ikkje har fastbuande og som oppfyller minst 1 av kriteria i kategori 1.
 • Kategori 3
  Alle hytter og bustadhus som er større enn 20 m2 BRA, og som ikkje oppfyller nokon av kriteria i kategori 1
 • Kategori 4 (fritekne)
  Hus, hytter, sel mindre eller lik 20 m2 BRA.

.

2. Dunk til restavfall/papir,papp,kartong, plastemballasje, matavfall og glas- og metallemballasje
Dunken skal setjast fram ved vegkanten på hentedag.

For prisar på renovasjonsgebyr sjå her: Gebyrsatsar

Aktuelle hentedager for løysning 2 finn du her: Tømmekalender

For meir informasjon om kvifor renovasjon for fritidshus er innført, les her: Orientering vedkomande fritidshusrenovasjon
Sjå også informasjon frå Miljødirektoratet om avfallsgebyr fritidshus: Differensierte avfallsgebyr


Det kan søkjast fritak for hytter, fritidshus og bustadhus som er mindre enn 20 m​2 BRA eller står til nedfall. 

Oversikt felles kontainerar for fritidshus

Ørsta

Kart fritidshus fellespunkt Ørsta 2023[3].jpg

1. Trandal: Ved krysset mot Ytre og Indre-Trandal (restavfall, papp/papir, glas- og metallemballasje)
2. Festøya: Ved ferjekaia (restavfall)
3. Vartdal: På nedsida av Spar-butikken (restavfall og glas- og metallemballasje)
4. Standaleidet: Ved parkering Alpehyttene (restavfall og glas- og metallemballasje)
5. Bondalseidet: På den store parkeringsplassen til skisenteret ved vasskummen (restavfall og glas- og metallemballasje)
6. Leknes: Ved ferjekai (restavfall og glas- og metallemballasje)
7. Øye: Ved brannstasjonen (restavfall og glas- og metallemballasje)
8. Rjånes: Ved gamle ferjekai (restavfall og glas- og metallemballasje)
9. Nipevegen: Ved Nipehyttene (restavfall og glas- og metallemballasje)
10. Miljøstasjonen: Hovdebygda i opningstidene (full sortering)
11. Melsgjerdet: Ved omlastingsstasjonen (døgnopen med nøkkelkort - full sortering)

Volda

Kart fritidshus fellespunkt Volda 2023.jpg

1. Lauvstad: På kaia ved butikken (restavfall og glas- og metallemballasje)
2. Indre Dalsfjord: Ved Mowi sitt bygg i Steinsvik mot sør (restavfall og glas- og metallemballasje)
3. Folkestad: Ved Folkestadtun, nedgravne løysingar (døgnopen med nøkkelkort - full sortering)
4. Bjørkedal: Ved Statens Vegvesen garasje mot Stigedalen (restavfall og glas- og metallemballasje)
5. Austefjord: Aarset – ved teknisk anlegg tunell (restavfall og glas- og metallemballasje)
6. Austefjord: På Aurstad Camping (restavfall og glas- og metallemballasje)
7. Aldalen: Ved hytter - Hanebakken (restavfall og glas- og metallemballasje)
8. Kalvatn: I krysset Kvivsveg – veg mot Bjørke (restavfall og glas- og metallemballasje)
9. Hornindal: Miljøstasjonen Grodås, Ytrehornsvegen 49 (restavfall, glas- og metallemballasje, papp/papir)
10. Hornindal: Kjøsapollen (restavfall)
11. Hornindal: Ved Horndøla bru (Muldsvorvegen 30) (restavfall og glas- og metallemballasje)
12. Hornindal: Engane parkeringsplass (restavfall)
13. Hornindal: Harevadet ved skisenteret (restavfall og glas- og metallemballasje)
14. Berkneset: Ved den gamle ferjekaia (restavfall og glas- og metallemballasje)

Last ned brosjyre renovasjon fritidshus

Når det gjeld anna avfall som papp/papir, plast og drikkekartongar har ein høve til å levere dette fritt på Miljøstasjonen i Hovdebygda som vanleg. Miljøstasjonen tek også i mot anna avfall fritt, som feks. metall, hageavfall, elektrisk avfall og farleg avfall.

Opningstider for miljøstasjonen finn du her.

Slam

Etter gjeldande slamforskrifter § 14 er det tvungen slamtømming for alle eigedomar som har slamavskiljar eller tett tank for slam. For fritidsbustader/hytter med slamavskiljar, er det krav til tømming ein gong kvart fjerde år. Kostnaden med tømminga vert då fordelt på dei 4 åra mellom tømmingane. 

Tette oppsamlingstankar skal tømast i god tid før dei er fulle, og minst ein gong kvart år. Prisar på renovasjon- og slamavgifter finn du i gebyrlista. 

VØR håper på eit framleis godt samarbeid med hyttefolk og fritidshuseigarar, slik at alle får ta del i dei flotte naturopplevingane som kommunane våre har å by på!