Renovasjon                                                                                                                                                           

Artikkelnr Beskriving   Inkl mva
1/20400 Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest) kr 4024,00
1/20402 Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest) kr 7243,00
1/20403 Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir)  kr 3220,00
1/20404 Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) kr 10462,00
1/20406 Renov. samarbeid standard inntil 2 abonnenter pr. brukseining (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest) kr 3622,00
1/20407 Renov. samarbeid 240L/340L/660L pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) kr 3823,00
1/20408 Renov. samarbeid storhushald ekstra pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) kr 5433,00
1/20409 Renovasjon nedgrave felles container kr 4024,00
1/20422 Renovasjon nedgrave felles >100 einingar. U tillegg. Heil eining kr 2012,00
1/20410 Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir,140 L rest) kr 4024,00
1/20412 Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest) kr  7243,00
1/20413 Renov. kompostering pluss (240 L papir,140 L rest) kr  3220,00
1/20414 Renov. storhushald ekstra pluss pr. brukseining  (440 L papir, 340 L rest) kr  10462,00

1/20416

Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest)

kr  3622,00
1/20417 Renov. samarbeid 240/340/660L pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) kr  3823,00
1/20419 Henteavtale kr 656,00
1/20420 Renovasjon hyblar kr​  2012,00
1/20421 Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) kr 5433,00
1/20425 Ekstra sekk til restavfall kr 100,00
1/20431 Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 1 kr​  2012,00
1/20432 Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 2 kr 1208,00
1/20433 Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 3 kr 403,00
1/20428 Renov. fritidsbustad med eigen 140L dunk for papir og 140L dunk for restavfall 140L dunk for glas kr  3220,00
1/20440 Ekstra brikker for nedgrave anlegg kr  330,00
1/20911 Sakshandsamingsgebyr for repeterande søknad om fritak for gebyr innsendt etter utløpet av fritaksperioden kr  825,00
1/20912 Sorteringsgebyr ved omklassifisering av avfall til restavfall, pr. 100 L sekk  kr 225,00
1/20913 Etablering av nytt abonnement/ restart av abonnement etter fritak inkl. klargjering og utkøyring av dunksett og sekkar kr  1222,00
1/20914 Etablering av nytt abonnement/ restart av abonnement. Klargjering og merking for henting på VØR kr  575,00
1/20915 Bytte av einskilddunk ved endring i abonnement. Pr. bytte. Klargjering og merking for henting på VØR kr  368,00
1/20916 Bytte av einskilddunk ved endring i abonnement. Klargjering, merking og utkøyring av VØR. Pr bytte kr 868,00
1/20436 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 140 L med frekv. 52 henting restavfall kr  5418,00
1/20437 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 240 L med frekv. 52 henting restavfall kr 9956,25
1/20438 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 340 L med frekv. 52 henting restavfall kr 14901,25
1/20439 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 660 L med frekv. 52 henting restavfall kr  24826,25
1/20443 Ekstra tilkøyring etter avtale. For tømming reknast 1/20430 pr. 100 L sekk, uavhengig av fraksjon kr  288,00
1/20444 Eigen dunk for plastemballasje-plastsekkar pr. 140 L kr 330,00
1/20918 Gravitasjonslås på 140 L eller 240 L kr 695,00

 

         

    Kloakkslam                                                                                                         

Artikkelnr Beskriving   Inkl mva
1/20460 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tømming kr 1508,00
1/20463 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tømming kr 3016,00
1/20464 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tømming kr 754,00
1/20469 Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3 kr 741,00
       
  Kloakkslam – tett tank    
1/20468 Tømming av tank inntil 6,0 m3 kr 3872,00
1/20470 Tømming pr. m3 for tankar over 6 m3 kr 788,00
1/20474 Tømming av tett tank for fritidsbustad utan innlagt vatn kr 1936,00
       
  Kommunale fellestankar    
1/20472 Gebyr pr. m3 for årleg tømming > 4,5 m3 kr 692,00
1/20484 Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tømming > 4,5 m3 kr 346,00
       
  Tillegg til ordinær tømmepris    
1/20486 Tilkøyring ved naudtømming (innafor 24 timar) kr 2768,00
1/20487 Tilkøyring ved ekstratømming kr 1918,00
1/20488 Tømming med minislamsugar. * kr 1918,00
1/20474 Oppdrag etter timepris. Pris pr. time. kr 2390,00
1/20491 Tømming og levering til deponi pga framandelement i tanken:
Tømepris art. 1/20460 pluss køyring art. 1/20474 til og frå deponi
kr 18543,00
1/204393 Trafikkdirigering dersom tømebil må stå på offentleg veg under tømeprosess Etter rekning

Tømming av tankar i tråd med renovasjonsforskriftene for Volda og Ørsta kommunar.
* Minislamsugar: Vert nytta der vegtilkomst ikkje tillet bruk av standardutstyr, jf Ren.forskr. § 14d.                 

Tette tankar skal for både heilårs- og fritidsbustad, tømast kvart år.

Slamavskiljar knytt til heilårsbustad skal tømast annakvart år. Slamavskiljar  knytt til fritidsbustad skal tømast kvart fjerde år.

Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.

 

Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.