Renovasjon                                                                                                                                                           

ArtikkelnrBeskriving Inkl mva
1/20400Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest)kr

 4 406,00

1/20402Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest)kr 7 932,00
1/20403Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir)kr

3 526,00

1/20434Renov. storhushald m/kompostavtalekr

7052,00

1/20404Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)kr 11 456,00
1/20406Renov. samarbeid standard inntil 2 abonnenter pr. brukseining (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest)kr

3 966,00

1/20407Renov. samarbeid 240L/340L/660L pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest)kr4 186,00
1/20408Renov. samarbeid storhushald ekstra pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)kr

5 948,00

1/20409Renovasjon nedgrave felles containerkr

4 406,00

1/20422Renovasjon nedgrave felles >100 einingar. U tillegg. Heil einingkr

2 204,00

1/20410Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir,140 L rest)kr

4 406,00

1/20412Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest)kr

7 932,00

1/20413Renov. kompostering pluss (240 L papir,140 L rest)kr

3 526,00

1/20435Renov. storhushald m/kompostavtale pluss (360 L papir)kr

     7 052,00

1/20414Renov. storhushald ekstra pluss pr. brukseining  (440 L papir, 340 L rest)kr

11 456,00

1/20416Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest)kr

 3 966,00

1/20417Renov. samarbeid 240/340/660L pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest)kr

 4 186,00

1/20421Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)kr

5 948,00

1/20419Henteavtale etter søknad, pr årkr

718,00

1/20420Renovasjon hyblarkr

2 204,00

1/20425Ekstra sekk til restavfallkr 110,00
1/20431Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 1kr

2 204,00

1/20432Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 2kr

1 322,00

1/20433Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 3kr

440,00

1/20428Renov. fritidsbustad med eigen 140L dunk for papir og 140L dunk for restavfall 140L dunk for glaskr

3 526,00

1/20440Ekstra nøkkelkort for nedgrave anleggkr

330,00

1/20911Sakshandsamingsgebyr for repeterande søknad om fritak for gebyr innsendt etter utløpet av fritaksperiodenkr

875,00

1/20912Sorteringsgebyr ved omklassifisering av avfall til restavfall, pr. 100 L sekk kr

 225,00

1/20913Restart av abonnement etter fritak inkl. klargjering og utkøyring av behaldarsett og posar. Gjeld ikkje ved eigarskifte.kr

980,00

1/20916Bytte av einskilddunk ved endring i abonnement. Klargjering, merking og utkøyring av VØR. Pr byttekr775,00
1/20436Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 140 L med frekv. 52 henting restavfallkr

5 932,00

1/20437Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 240 L med frekv. 52 henting restavfallkr

10 902,00

1/20438Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 340 L med frekv. 52 henting restavfallkr

16 316,00

1/20439Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 660 L med frekv. 52 henting restavfallkr

27 184,00

1/20443Ekstra tilkøyring etter avtale. For tømming reknast 1/20430 pr. 100 L sekk, uavhengig av fraksjonkr

 298,00

1/20423Ekstratømming, pr 100 l avfallkr

        110,00

1/20444Eigen dunk for plastemballasje-plastsekkar pr. 140 Lkr

360,00

1/20918Gravitasjonslås på 140 L eller 240 Lkr706,00

         

    Kloakkslam                                                                                                         

ArtikkelnrBeskriving Inkl mva
1/20460Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tømmingkr1 561,00
1/20463Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tømmingkr3 122,00
1/20464Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tømmingkr780,00
1/20469Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3kr766,00
    
 Kloakkslam – tett tank  
1/20468Tømming av tank inntil 6,0 m3kr4 008,00
1/20470Tømming pr. m3 for tankar over 6 m3kr816,00
1/20474Tømming av tett tank for fritidsbustad utan innlagt vatnkr2 004,00
    
 Kommunale fellestankar  
1/20472Gebyr pr. m3 for årleg tømming > 4,5 m3kr716,00
1/20484Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tømming > 4,5 m3kr358,00
    
 Tillegg til ordinær tømmepris  
1/20486Tilkøyring ved naudtømming (innafor 24 timar)kr4 062,00
1/20487Tilkøyring ved ekstratømmingkr2 468,00
1/20488Tømming med minislamsugar. *kr3 276,00
1/20492Oppdrag etter timepris. Pris pr. time.kr2 390,00
1/20491Tømming og levering til deponi pga framandelement i tanken:
Tømepris art. 1/20460 pluss køyring art. 1/20474 til og frå deponi
Etter faktiske 
meirkostnader
1/204393Trafikkdirigering dersom tømebil må stå på offentleg veg under tømeprosessEtter rekning

Tømming av tankar i tråd med renovasjonsforskriftene for Volda og Ørsta kommunar.
* Minislamsugar: Vert nytta der vegtilkomst ikkje tillet bruk av standardutstyr, jf Ren.forskr. § 14d.                 

Tette tankar skal for både heilårs- og fritidsbustad, tømast kvart år.

Slamavskiljar knytt til heilårsbustad skal tømast annakvart år. Slamavskiljar  knytt til fritidsbustad skal tømast kvart fjerde år.

Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.

 

Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.