Renovasjon                                                                                  Eks mva              Inkl. mva

1/20400 Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest) kr 2513,60 kr 3142,00
1/20402 Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest) kr 4524,80 kr 5656,00
1/20403 Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir) kr 2011,20 kr 2514,00
1/20404 Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest ) kr 6532,80 kr 8166,00
1/20406 Renov. samarbeid standard inntil 2 abonnenter pr. brukseining (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest/) kr 2262,40 kr 2828,00
1/20407 Renov. samarbeid 240L/340L/660L pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) kr 2388,80 kr 2986,00
1/20408 Renov. samarbeid storhushald ekstra pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) kr 3393,60 kr 4242,00
1/20409 Renovasjon nedgravd felles container kr 2513,60 kr 3142,00
1/20410 Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir,140 L rest) kr 2513,60 kr 3142,00
1/20412 Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest) kr 4524,80 kr 5656,00
1/20413 Renov. kompostering pluss (240 L papir,140 L rest) kr 2011,20 kr 2514,00
1/20414 Renov. storhushald ekstra pluss pr. brukseining  (440 L papir, 340 L rest) kr 6532,80 kr 8166,00

1/20416

 

Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest) kr 2262,40 kr 2828,00
1/20417 Renov. samarbeid 240/340/660L pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) kr 2388,80 kr 2986,00
1/20419 Henteavtale kr   374,40 kr   468,00
1/20420 Renov. Hyblar. kr 1257,60 kr 1572,00
1/20421 Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) kr 3393,60 kr 4242,00
1/20425 Ekstra sekk til restavfall kr  70,40 kr  88,00
1/20426 Renov. fritidsbustad med eigen 140 L behaldar restavfall kr 1508,80 kr 1886,00
1/20427 Renov. fritidsbustad fellespunkt kr 1131,20 kr 1414,00
1/20428 Renov. fritidsbustad med eigen 140L behaldar for papir og 140L behaldar for restavfall kr 2011,20 kr 2514,00

 

Frå 2019 vert det innsamling av våtorganisk / matavfall avfall frå eigen behaldar kvar fjortande dag. Med våtorganisk/ matavfall meinast matrestar, kaffifilter og grut, teposar, skrell, bleier, tørkepapir / serviettar som er våt eller med matrestar, småbein, skalldyrrestar, egge og nøtteskal.

Alle heile gebyreiningar får i tillegg henting av papir/papp/ plastemballasje kvar fjerde veke, restavfall kvar fjerde veke, glas og metallemballasje frå eigen behaldar kvar trettande veke og raud boks for farleg avfall to gangar pr. år.

 

                   Kloakkslam                                                                            Eks mva                 Inkl mva

1/20460 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tøming. kr 1184,00 kr 1480,00
1/20463 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tøming. kr  2368,00 kr  2960,00
1/20464 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tøming kr   592,00 kr   740,00
1/20469 Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3 kr   564,80 kr   706,00
       
  Kloakkslam – tett tank    
1/20468 Tøming av tank inntil 6,0 m3. kr 3211,20 kr 4014,00
1/20470 Tøming pr. m3 for tankar over 6 m3 kr  630,40 kr  788,00
       
  Kommunale fellestankar    
1/20472 Gebyr pr. m3 for årleg tøming > 4,5 m3 kr  544,00 kr  680,00
1/20484 Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tøming > 4,5 m3 kr   272,00 kr   340,00
       
  Tillegg til ordinær tømepris    
1/20486 Tilkøyring ved naudtøming kr 2108,80 kr 2636,00
1/20487 Tilkøyring ved ekstratøming kr 1461,60 kr 1827,00
1/20488 Tøming med minislamsugar. kr 1461,60 kr 1827,00
1/20474 Oppdrag etter timepris. Pris pr. time. kr 1250,40 kr 1563,00

                 

Tette tankar skal for både heilårs- og fritidsbustad, tømast kvart år.

Slamavskiljar knytt til heilårsbustad skal tømast annakvart år. Slamavskiljar  knytt til fritidsbustad skal tømast kvart fjerde år.

Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.

 

Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.