2024

Saker styremøte 20. februar 2024

2023

Saker styremøte tysdag 5. desember 2023

Saker styremøte tysdag 28. mars 2023

Saker styremøte tysdag 7. februar 2023

  • Innkalling til styremøte 7. februar 2023
  • Sak: 1-23. Dagleg leiar sin rapport. Orientering
  • Sak: 2-23. Styret si eigenevaluering
  • Sak: 3-23. Godkjenning av avtalar mellom VØR og RSS. Saka er unnateke offentlegheit, jf. Offentleglova § 2.ledd og §23, 4.ledd
  • Sak: 4-23. Eigarmøte 6. februar - oppsummering og vidare arbeid
  • Sak: 5-23. Årsmelding og eigarskapsmelding 2022 - orientering om status. Innspel til vidare arbeid
  • Sak: 6-23. Tap på krav i 2022 - orienteringssak. U. off. jf offentleglova §13.3
  • Sak: 7-23. Handsaming av klage - renovasjongebyr for sel. Liv Signe Kvamme og Ottar Arve Bjørkedal
  • Sak: 8-23. Godkjenning av møtebok

2022

Saker styremøte tysdag 29. november 2022

2021

2020

2019