VØR sitt øvste eigarorgan og øvste mynde er representantskapet. Gjennom representantskapet skal eigarane våre, kommunane Volda og Ørsta, utøve eigarstyring gjennom sine valde medlemmar i representantskapet. Sjølve forvaltninga av VØR ligg hjå styret og dagleg leiar, medan representantskapet skal utøve kontroll over styret i VØR gjennom blant anna å bestemme samansetting på styret, vedta budsjett, økonomiplan for dei neste fire åra og vedta overordna mål for selskapet.  

Den 7. februar var det konstituering av nytt representantskap for VØR.  Representantskapet for dei neste fire åra (2024-2028) er:

Volda kommuneØrsta kommune
Sølvi DimmenPer Are Sørheim
Sverre LeivdalCato Engen
Peter Hafsfjord BjørnesetInger Sandvik Sundnes
Solfrid TeigenPer Olav Sandbakk

Representantskapet vil dei neste fire åra vere med på mange viktige avgjersler for VØR og skal gjennom sine rolle vere eigarane sine representantar. Representantskapet sine oppgåver er blant anna å:

  • Vedta årsmelding og rekneskap.
  • Vedta årsbudsjett med rammer for låneopptak.
  • Vedta økonomiplan for dei komande 4 åra.
  • Vedta overordna mål og retningsliner for drifta.
  • Velje styre, med leiar og nestleiar
  • Velje revisor

På møtet den 7.februar fekk det nye representantskapet ei omvising på VØR sitt omlastingsanlegg på Melsgjerdet. Dei fekk også ei innføring i VØR sitt samfunnsoppdrag og rolle i tillegg til kva som er rolla til representantskapet i VØR. Ved konstitueringa vart det også valt leiar og nestleiar, klagenemd for renovasjonssaker, valnemd og laga ein arbeidsplan for representantskapet i 2024.  

Jan Henning Egset frå Volda har vore leiar i representantskapet i 8 år og overlet no stafettpinnen vidare til Inger Sandvik Sundnes frå Ørsta. Sverre Leivdal frå Volda vart vald som nestleiar.  Vi takkar Jan Henning Egset for mykje engasjement og godt samarbeid i åtte år.