Ekstrasekkar til restavfall

Du kan kjøpe ekstrasekkar til restavfall som er merka med logoen til VØR. Desse kan settast fram ved sidan av dunken på hentedag. Sekkane må ikkje vege meir enn 20 kg. Avfall som ikkje må leggast i sekkane: hageavfall, flytande avfall, jarn, glas, elektronisk avfall, bygningsavfall, farleg avfall, eksplosivt avfall eller gift. Ekstrasekkane har ei avgift som dekkjer kostnader for transport og behandling. Sjå prisar her. Bestillingskjema er nedst på sida.

Kva avfallsdunk du knyt ein pose på bestem kva du får utlevert. Biletet syner ein restavfallsdunk med handlenett knytt på, som betyr ny rull med plastsekk til emballasjeplast
Kva avfallsdunk du knyt ein pose på bestem kva du får utlevert av sjåføren.

Sekkar til plast og matavfall

Etter nyttår innfører VØR nytt system for utlevering av posar til matavfall og emballasjeplast. Vi innfører noko som heiter "knyt på dunk".

Ved bruk av «knyt på dunk» systemet fell den årlege utleveringsrunda bort. Erfaringar frå andre selskap viser at ein med denne nye ordninga får betre tilpassa utlevering etter behovet til kvar einskild abonnent. Utlevering av ny rull er kostnadsfritt. Sameige og dei som nyttar seg av nedgravde anlegg vil også få utlevert posar etter behov. Det blir i tillegg høve til å hente rullar på miljøstasjonen i Hovdebygda og Grodås.

Slik er «knyt på dunk» systemet

På hentedag for matavfall, papir og restavfall kan du knyte ein tom pose på handtaket til dunken for å signalisere til sjåfør at du treng påfyll av sekkar til anten matavfall eller emballasjeplast. Sameige og dei som nyttar nedgravd anlegg må ta kontakt med VØR per epost eller telefon.

For ny rull med plastsekkar til emballasjeplast: Knyt på vanleg handlenett eller plastsekk på handtak til papirdunk eller restavfallsdunk.

For ny rull med matavfallsposar: Knyt på grøn matavfallpose eller vanleg handlenett på handtaket til matavfallsdunk

 

OBS! Vi minner om at grøne posar berre skal nyttast til matavfall og plastsekken til emballasjeplast! Emballasje er pakninga rundt eit produkt. Blank sekk til anna avfall får ein kjøpt på dei fleste daglegvare- og byggvarekjeder. Misbruk av kjeldesorteringsutstyr gir unødige meirkostnadar som går ut over fellesskapet sitt spleiselag.