På hentedag

Etter å ha tømt dunkar på hentedag,  lesser renovasjonsbilane av innhaldet sitt ulike stadar på miljøstasjonen, slik at avfallstypar ikkje vert blanda. Matavfallet vårt vert køyrt til Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). Plastsekkane som de legg i papirdunken vert sortert ut manuelt frå papiret når det kjem til miljøstasjonen. Kvar avfallet vert sendt vidare er pålagd offentlege anbodsprosessar, og kriterier for best ressursutnytting og kostnadseffektivitet avgjer destinasjonen.

 

Bananskal
Bananskalet ditt endar opp på Mjøsanlegget og blir til biogass

Restavfall og matavfall

Det innsamla restavfallet i Ørsta og Volda vert sendt til energigjenvinning i Trondheim, den byen som har det mest utbygde fjernvarme nettverket i Noreg.

Matavfallet som vert samla inn av VØR og SSR blir levert til det nærmaste biogassanlegget på Lillehammer, kalla Mjøsanlegget.  Klimagevinsten gjennom attvinning av matavfallet er at vi får ført det viktige og avgrensa næringsstoff tilbake til jorda og samtidig i auka grad erstattar fossilt drivstoff med fornybar biogass.

Avispapir
Avispapiret ditt blir til nytt papir

Papir, papp og plastemballasje

Papiret og pappen vert sendt til Bingsa for pressing, før det vert sendt vidare til papirfabrikkar. Resirkulert papir og papp er ei særs ettertrakta vare på markedet og gir eit vesentleg mindre klimaavtrykk samanlikna med å bruke jomfruelige råvarer i produksjon av nytt papir. Papirfiber kan gjenvinnast opptil sju gongar. Fabrikkar ligg i Skandinavia og Nord-Europa. Pris avgjer kvar det endar.

Plastemballasjen samla inn i Noreg har dels blitt sendt til materialgjenvinningsanlegg i Tyskland og Nederland der det vert til nye produkt. Grunnen til dette er at Noreg ikkje har hatt eigne anlegg eller volum nok til at det har lønna seg å behandle plasten i Noreg. Akkurat no er eit plastsorteringsanlegg under oppbygging i Kristiansund og plastemballasjen samla inn på Sunnmøre vert derfor sendt dit for materialgjenvinning.

Glas-og metallemballasje
Visste du at ein gjenvunnen makrell i tomat-boks sparar like mykje energi det tek å ha tv-en på i 3 timar?

Glas-og metallemballasje

Glas- og metallemballasje vert levert til Norsk Glassgjenvinning i Fredrikstad for finsortering. Metallet vert smelta om til nye produkt. Glas blir til nytt glas og m.o.a isolasjon og glasbetong. Metallemballasje er noko av det lettaste å gjenvinne og er særs energisparande samanlikna med å utvinne nytt metall. 

 

Jordklode
Vi må utnytte ressursane våra best mogleg

Kjeldesortering nyttar!

Gjennom forbrenning får vi kun nytta naturressursane våra ein gong. Gjennom kjeldesortering og materialgjenvinning får vi nytta ressursane våre mange gongar, samtidig som vi set eit mindre klimaavtrykk og får redusert presset på avgrensa naturressursar.

Takk for at du er med på dugnaden for ei berekraftig framtid!