Renovasjon

Volda og Ørsta kommunar har innført tvungen kommunal renovasjon for fritidseigedomar. Etter § 3 b i forskriftene gjeld dette alle hus eller hytter utan fast busetnad, med innlagt straum, og i ein avstand til offentleg veg på mindre enn 1000 m. 
 
Det er også eit vilkår at fritidshuset ikkje vert brukt over 4 månader i året, og ein kan ikkje ha fast bustadadresse ved eigedomen. Dersom ein eigedom er i bruk meir enn 4 månader i året, vert eigedomen rekna som vanleg bustadhus.
 

Vi har to ulike løysingar for hytte / fritidshus:

 1. Felles renovasjon
  Vi har felles konteinar på ulike områder i kommunane.
  Fritidshus vert delt inn i 3 ulike kategoriar jmf. renovasjonsforskriftene
   
 2. Behaldar til restavfall/papir/mat/glas
  Dunken skal setjast fram ved vegkanten på hentedag.

For prisar på renovasjonsgebyr sjå her: Gebyrsatsar

Aktuelle hentedager for løysning 2 finn du her: Tømekalender

Oversikt felles kontainerar for fritidshus i Ørsta og Volda

Ørsta

Kart fritidshus fellespunkt Ørsta 2020.jpg

 

 1. Trandal: Ved krysset mot Ytre og Indre-Trandal
 2. Festøy: Ved ferjekaia
 3. Standaleidet: Ved parkering Alpehyttene
 4. Follestaddalen: Ved Kolåsen
 5. Vatne: Ved off. toalett - badeplassen
 6. Bondalseidet: På den store parkeringsplassen til skisenteret ved vasskummen
 7. Bondalen: Ved hyttefelt Eidet
 8. Slettedal: Ved bom Rognestøyldalen
 9. Leknes: Ved ferjekai
 10. Øye: Ved brannstasjonen
 11. Rjånes: Ved gamle ferjekai
 12. Nipevegen (ved Nipehyttene)
 13. Sørheim/Steinnes: I krysset Eiksundsambandet/Sørheim/Steinnes
 14. På Miljøstasjonen i Hovdebygda i opningstidene

 

Volda

Kart fritidshus Volda 2020.jpg

 

       15. Lauvstad: På kaia ved butikken
       16. Indre Dalsfjord: Ved Marine Harvest sitt bygg i Steinsvik mot sør
       17. Folkestad: Ved Folkestadtun, nedgravne løysingar
       18. Bjørkedal: Ved Statens Vegvesen garasje mot Stigedalen
       19. Austefjord: Aarset – ved teknisk anlegg tunell
       20. Austefjord: På Aurstad Camping
       21. Aldalen: Ved hytter - Hanebakken
       22. Kalvatn: I krysset Kvivsveg – veg mot Bjørke
       23. Hornindal: Miljøstasjonen Grodås (Ytrehornsvegen 49)
       24. Hornindal: Kjøsapollen
       25. Hornindal: Ved Horndøla bru (Muldsvorvegen 30)
       26. Hornindal: Engane parkeringsplass
       27. Hornindal: Harevadet ved skisenteret
 

 

Last ned brosjyre renovasjon fritidshus

Når det gjeld anna avfall som papp/papir, plast og drikkekartongar har ein høve til å levere dette fritt på Miljøstasjonen i Hovdebygda som vanleg. Miljøstasjonen tek også i mot anna avfall, som feks. metall, hageavfall, elektrisk avfall og farleg avfall.

Opningstider for miljøstasjonen finn du her.

Slam

Etter gjeldande slamforskrifter § 14 er det tvungen slamtøming for alle eigedomar som har slamavskiljar eller tett tank for slam. For fritidsbustader/hytter med slamavskiljar, er det krav til tøming ein gong kvart fjerde år. Kostnaden med tøminga vert då fordelt på dei 4 åra mellom tømingane. 

Tette oppsamlingstankar skal tømast i god tid før dei er fulle, og minst ein gong kvart år. Prisar på renovasjon- og slamavgifter finn du i prislista. 

VØR håper på eit framleis godt samarbeid med hyttefolk og fritidshuseigarar, slik at alle får ta del i dei flotte naturopplevingane som kommunane våre har å by på!